§ Prawo medyczne

W zależności od specyfiki postępowania działamy w charakterze pełnomocników lub obrońców personelu medycznego w tym lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, ratowników medycznych, masażystów w postępowaniach przed Okręgowymi Sądami Lekarskimi, Naczelnym Sądem Lekarskim oraz Sądem Powszechnym. Dla podmiotów świadczących usługi medyczne zapewniamy:

 • pomoc w ugodowym rozwiązaniu sporów z pacjentami,
 • stałą obsługę prawną,
 • opracowywanie i opiniowanie umów zawieranych w związku z prowadzoną działalnością medyczną,
 • reprezentację w postępowaniach cywilnych i karnych,
 • pomoc prawną w zakresie świadczonej indywidualnej praktyki medycznej oraz organizacji praktyki grupowej w postaci spółek.

Działamy również w charakterze pełnomocników pokrzywdzonych, których dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przewinienie zawodowe lekarza w postępowaniach przed organami izb lekarskich oraz Sądem Powszechnym w zakresie:

 • szkód majątkowych i niemajątkowych na osobie (rozstrój zdrowia, śmierć, uszkodzenie ciała, krzywda) w następstwie tzw. „błędu lekarskiego” przy świadczeniu zabiegów leczniczych bądź kosmetycznych,
 • naruszenia dóbr osobistych pacjentów i personelu medycznego,
 • odpowiedzialności zawodowej lekarzy,
 • działalności zakładów opieki zdrowotnej,
 • wykonywania zabiegów medycznych bez zgody pacjenta,
 • przymusowego poddawania leczeniu osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi jak również osób uzależnionych od środków odurzających
 • odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, utracone zarobki, kosztów leczenia oraz tytułem zwrotu kosztów pochówku osoby najbliższej,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ( ból, stres, cierpienie ) własną lub wynikające ze śmierci osoby bliskiej,
 • renty na rzecz osób wobec którym na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny lub na utrzymanie których stale i dobrowolnie łożył.
 • renty odszkodowawczej na wypadek zwiększenia potrzeb życiowych poszkodowanego oraz utraty , bądź zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej