Czy pracodawca jest właścicielem dyplomu, który otrzymał pracownik po odbytym szkoleniu?

Konsekwencją odbycia przez pracownika szkolenia jest wydanie dyplomu. Dyplom wydawany jest imiennie i świadczy o tym, iż pracownik odbył dane szkolenie i nabył określone uprawnienia. W kwestii dotyczącej wydawania dyplomów i nabywania ich własności, nie istnieje szczegółowa regulacja prawna, zatem skoro dyplom jest wydawany imiennie należy traktować go jako własność osoby, która jest w dyplomie wymieniona. Osoba, która nabyła określone kwalifikacje na podstawie szkolenia ma prawo do legitymowania się wobec osób trzecich dowodem, iż posiada określone umiejętności. W takim przypadku własność dyplomu nabywa pracownik wraz z chwilą wydania dyplomu.

Pracodawca z kolei może się zabezpieczyć w formie umowy, iż pracownik po odbyciu szkolenia będzie obowiązany do świadczenia pracy u pracodawcy przez określony czas, po odbyciu szkolenia.

„Zawarcie umowy regulującej prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w związku z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych nie jest obowiązkowe. Umowa taka, nazywana potocznie szkoleniową, powinna zostać zawarta tylko wtedy, gdy pracodawca zamierza zobowiązać pracownika do pozostania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji. Jeśli strony nie przewidziały żadnych dodatkowych świadczeń i treścią ich zobowiązań w związku z podnoszeniem kwalifikacji ma być minimalny poziom uprawnień określone przepisami KP, to nie ma potrzeby zawierania umowy szkoleniowej.” (komentarz do art. 103(4) kodeksu pracy, red. W. Muszalski / Nałęcz, Legalis).

W przypadku braku umowy z pracownikiem w przedmiocie obowiązku świadczenia pracy, po upływie okresu szkolenia i konsekwencji niedochowania przez pracownika tego obowiązku, przepisy kodeksu pracy zapewniają minimalne uregulowanie tej kwestii, regulując zwrot kosztów pracodawcy, który na swój koszt przeprowadził szkolenia pracowników.

Zgodnie z art. 103(5) kodeksu pracy

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata,

3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943- mobbing,

4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55- rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika lub art. 943- mobbing, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

– jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.