Sugerowany kontakt z kancelarią odbywa się drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy kancelaria@adwokat-jurendt.pl lub za pomocą formularza dostępnego w podstronie kontakt.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z adwokat Karoliną Jurendt również w miastach: Zwoleń, Kozienice oraz Puławy.

W celu umówienia spotkania niezbędne jest wcześniejsze ustalenie terminu, do czego serdecznie zapraszamy.

§ Prawo cywilne

 • roszczenia wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia
 • uczestniczenie w procesie negocjowania treści umów
 • opiniowanie umów proponowanych przez kontrahentów w zakresie oceny ryzyka
 • sprawy o zapłatę wynikające umów:
  • sprzedaży (gwarancja /odpowiedzialność sprzedawcy- rękojmia)
  • najmu
  • z innych umowy prawa cywilnego
 • odszkodowania i zadośćuczynienie za:
  • wypadki komunikacyjne,
  • naruszenie dóbr osobistych
  • od ubezpieczycieli oraz od innych podmiotów zobowiązanych do wypłaty odszkodowania,
  • błędy lekarskie
 • przygotowywanie i opiniowanie umów:
  • najem /dzierżawa /sprzedaż nieruchomości
  • zlecenie /dzieło
  • prace remontowe / budowlane

§ Prawo karne / wykroczeń

 • interweniujemy w zakresie prawa wykonawczego
  • sprawy o przerwę w wykonywaniu kary
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • odroczenie wykonania kary
 • reprezentujemy w postępowaniu przygotowawczym oraz przed Sądami we wszystkich instancjach w postępowaniach o przestępstwa i wykroczenia
 • reprezentujemy pokrzywdzonych i oskarżonych
 • przygotowanie pism procesowych i wniosków dowodowych
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych
 • obrona w sprawach nieletnich

§ Prawo gospodarcze i spółek handlowych

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
 • zmiana umów i statutów spółek oraz rejestracja zmian w KRS
 • analiza i opinia prawna dla podmiotów gospodarczych
 • postępowanie upadłościowe i naprawcze w tym składanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • obsługa prawna związana z bieżącą działalnością
 • sporządzanie pism sądowych i innych
 • przygotowanie i recenzje umów, statutów, regulaminów
 • opracowanie opinii oraz informacji w zakresie stosowania prawa
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji oraz organami egzekucyjnymi
 • windykacja wierzytelności

§ Prawo pracy

 • przygotowanie umów o pracę ,
 • recenzja umów o pracę
 • pomoc w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych
 • sprawy o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie
 • odszkodowania za wypadki przy pracy
 • odpowiedzialność materialna pracowników
 • umowa o zakazie konkurencji
 • przygotowanie regulaminów prawa pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów BHP

§ Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu lub ustawy
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • wydziedziczanie osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy
 • dochodzenie zachowku

§ Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwód ( z orzekaniem o winie i bez orzekania ), separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
 • przysposobienie lub rozwiązanie przysposobienia
 • przyznanie / pozbawienie / ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • intercyza – zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • alimenty, uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły oraz egzekucja alimentów
 • pozbawienie współmałżonka zarządu majątkiem wspólnym
 • alimenty
 • alimenty od osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności (babcia,dziadek)
 • ubezwłasnowolnienie

§ Prawo nieruchomości

 • sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości
 • umowy pośrednictwa nieruchomości
 • prawa i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej / administratorów
 • zniesienie współwłasności, ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • przywrócenie naruszonego posiadania
 • hipoteki, postępowania wieczysto księgowe, powództwa o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

§ Prawo autorskie i prawa pokrewne

§ Prawo nieuczciwej konkurencji